Strona główna
Kontakty
Statut
Władze PCOISTAT
Aktualności
Biuletyn Informacyjny
Linki
Komisje Statutowe
Bieżące informacje


Polskie Centrum OISTAT
Teatr Wielki - Opera Narodowa
00-076 Warszawa
ul. Moliera 5 pok. 156
tel./fax: +48 (22) 6920294
e-mail: pcoistat@pcoistat.art.pl
strona internetowa: http://www.pcoistat.art.pl

Sekretariat
Dyżury: Poniedziałek 13-15, Czwartek 13-15

Numer Konta Bankowego:
41 1160 2202 0000 0000 5515 8534

NIP:
525-15-76-444


 

Z głębokim żalem żegnamy Kolegę

 

 

Adama Kiliana

 

wybitnego artystę, scenografa , Członka Założyciela naszej organizacji.

 

Od początku istnienia Polskiego Centrum Międzynarodowej Organizacji

Scenografów, Architektów i Techników Teatru (OISTAT)

Członek Zarządu oraz Przewodniczący Komisji Scenograficznej.

Wielokrotnie reprezentował Polskie Centrum OISTAT na forum międzynarodowym.

Jako komisarz nagrodzonej złotym medalem polskiej wystawy narodowej

na Praskim Quadriennale Scenografii w 1979 roku

oraz następnie juror na tej międzynarodowej wystawie na stałe

wpisał się w krajobraz światowej scenografii

jako orędownik i propagator polskiej tradycji scenograficznej.

Wspaniały Człowiek, artysta i scenograf, współtwórca wielkości

polskiej szkoły scenograficznej i polskiego teatru XX i XXI wieku,

laureat prestiżowych nagród zarówno polskich jak i zagranicznych.

 

Żegnamy Człowieka - legendę, którego nikt nie może zastąpić.

 

Rodzinie i Bliskim

 

składamy serdeczne wyrazy współczucia

 

W imieniu

Członków Stowarzyszenia

Polskiego Centrum Międzynarodowej Organizacji Scenografów ,

Techników i Architektów Teatru OISTAT

Zarząd PC OISTAT

 

 

PROTOKÓŁ

z Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Polskiego Centrum OISTAT z dnia14 06 2016 .

 

Zebranie było planowane na godz.13,30 w I terminie , na godzinę 14,00           w II terminie.

Zebranie rozpoczęło się o godz. 14,00  w II terminie  ( lista obecności          w załączeniu).

Zebranie otworzył witając  zebranych   Przewodniczący PC OISTAT – kol. Maciej Wojciechowski i przedstawił porządek obrad , który został przyjęty bez zastrzeżeń.

Zebrani uczcili minutą ciszy zmarłych w ostatnim czasie Członków                PC OISTAT kol. kol. Jerzego Zaleskiego i Jerzego Moskala.

           W głosowaniu jawnym jednogłośnie przewodniczącym zebrania został wybrany kol. Maciej Wojciechowski , protokólantem zebrania została wybrana kol. Elżbieta Rejtner , a członkami Komisji Wnioskowej kol. Ewa Więckowska  i kol . Tadeusz Fidecki.

1.     Sprawozdanie finansowe za rok 2015 przedstawiła  kol. Elżbieta Rejtner

2.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła kol. Anna Maląg Przewodnicząca Komisji.

3.     Po wysłuchaniu obu sprawozdań zebrani przyjęli bilans za rok 2015 podejmując uchwałę następującej treści :

„ Walne Zebranie na wniosek Zarządu i opinii Komisji Rewizyjnej zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz z bilansem za rok 2015 .Walne zebranie decyduje zaliczyć dochód za rok 2015 na poczet przychodów roku 2016”.

4.     Na tym zakończono Walne Zebranie Członków PC OISTAT.

            Sekretarz PC OISTAT                                                            Przewodniczący PC OISTAT

              Elżbieta Rejtner                  Maciej Wojciechowski

 

K O M U N I K A T      P E R M A N E N T N Y


Informujemy, że decyzją Zarządu Polskiego Centrum Międzynarodowej Organizacji Scenografów, Techników
i Architektów Teatru "OISTAT" z dnia 16.XII.2015 uległa zmianie wysokość składek członkowskich.

Od dnia 1.I.2015 składki wynoszą 120 PLN rocznie; emeryci, renciści, studenci - 50% składki tj. 60 PLN rocznie.

Prosimy członków PC OISTAT o wpłacanie składek na nasze konto nr:

41 1160 2202 0000 0000 5515 8534

ZARZĄD PC OISTAT


Informacje o ostatnio zorganizowanych i planowanych konferencjach szkoleniowych znajdują się w dziale:
BIEŻĄCE INFORMACJE
wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy
do zapoznania się z ich programem.